Digital Aviation Library
HOME CATALOGUE ABOUT Books and Collectibles: Aviation, Militaria, World War II


 ATLAS LOTNISK POLSKICH 

The ATLAS LOTNISK POLSKICH was the Flight Manual for Poland in the year 1933. This Aeronautical Information Publication includes all airports, which were then known in Poland. Airports are described with charts and topographical maps. If you are a professional user, you can also download the pdf document, for free.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
MINISTERSTWO KOMUNIKACJI LOTNICTWO CYWILNE
ATLAS LOTNISK POLSKICH
Warszawa 1933
OPRACOWANO W MINISTERSTWIE KOMUNIKACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE WYDZIAŁU AERO FOTOGRAMETRYCZNEGO P.LL.LOT"
PRZEDMOWA
Wydoiqc Atlas Loinisk Polskich, Ministerstwo Komunikacji ma na celu dostarczyć szerokim kolom lotniczym tak krajowym jak i zagranicznym dobrych map lotnisk oraz prawdziwych opisów tych lotnisk, niezbędnie potrzebnych każdemu pilotowi dla pomyślnego ukończenia przedsięwziętego lotu. Wydawnictwo obejmuje narazie tylko 28 lotnisk, to jest te lotniska, które były wykończone i oddane do ruchu przed rokiem 1933-cim; w miarę powstawania nowych lotnisk wydawnictwo będzie uzupełniane, o czem zostaną wydawane osobne zawiadomienia. Oprócz map lotnisk i ich opisów wydawnictwo niniejsze zawierać będzie mapy i opisy polskich szlaków lotniczych, które wyjdq z druku w roku 1934. Celem łatwego uzupełniania atlasu nowemi mapami i opisami oraz celem ułatwienia korzystania z atlasu zastosowano specjalna oprawę, pozwalająca na zwiększanie tekstu atlasu bez szkody dla całości wydawnictwa. Ministerstwo Komunikacji jest przekonane, że niniejszy atlas lotnisk przyczyni się do dalszego rozpowszechnienia lotnictwa oraz stanie sie materiałem pomocniczym dla rozwoju sportu i turystyki lotniczej w Polsce.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
1:20.000
«v w o jot__»tv_$m_ *v
MM
BÄRANOWICZE
Własność: państwowa, dzierżawiona przez L. O. P. P.
Położenie: województwo nowogródzkie powiat baranowicki
szerokość geograficzna 53° 08' wysokość n. p. m. 195 m
długość geograficzna 26° 04' zboczenie magnetyczne—0° 21'
Położenie względem miasta: na wschodnim krańcu Nowych Baranowicz przy ul. Szerokiej.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: zabudowania Baranowicz wzdłuż ulicy, dalej jezioro Żłobińskie; z południa: las; z zachodu: droga wiejska do Lunińca, las i ior kolejowy Baranowicze—Łuni-niec; ze wschodu: otwarte pola.
Przeszkody: z północy: Iinja telefoniczna i domy parterowe wzdłuż ulicy; z południa i zachodu: las iglasty do wysok. 10 m; z poludnio-wschodu: wieża triangulacyjna o wysok. 25 m w odl. 800 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem „Baranowicze", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery .T', układany na zawiadomienie o majacem nastąpić ładowaniu, rękaw; granica pola wzlotów oznaczona białemi prostokątami i narożnikami; w miejscach nienadajacych się do ładowania—białe krzyże.
Znaki orientacyjne nocne: z północy i zachodu: oświetlenie Baranowicz.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 370 m;
największy . , NW-SE 650 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: ziemia roślinna na podglebiu piasczysfo-gliniastem.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu,
smary , , ;
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenie z miastem: taksówki na stacji kolejowej Baranowicze Poleskie w odl. 1 km.
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: Oddział drogowy P. K. P.
Urzqd Pocztowy: Baranowicze 2 w odl. 1 km. (na st. kol. Baranowicze Poleskie).
Urzqd Telegraiiczny:. Baranowicze 2 w odl. 1 km (na st.koł. Baranowicze Poleskie).
Stacja kolejowa: Baranowicze Poleskie w odl. 1 km.
Posterunek Policji Państwowej: na stacji kol. Baranowicze Poleskie.
Telefon: na rogu ul. Ogrodowej i Szerokiej w odl. 600 m.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
BIAŁA PODLASKA
Własność: prywatna.
Położenie: województwo lubelskie powiat biało-podlaski
szerokość geograficzna 52° 01' wysokość n. p. m. 145 m
długość geograficzna 23° 08' zboczenie magneiyczne+O0 10'
Położenie względem miasta: na południe od Białej Podlaskiej w odl. 2 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: tor kolejowy: Biała—Brześć n/B., droga do wsi Sidorki i rzeka Krzna; z południa: budynki parterowe rozrzucone wzdłuż drogi; z zachodu: zwarta zabudowa i szosa: Biała—Łomazy; ze wschodu: zabudowania wsi Odpadki.
Przeszkody: z północy: linia telegraficzna wzdłuż toru kolejowego, dalej 2 kominy o wysok. 18 i 15 m; z północo-zachodu: w odl. 1 km przewody wysokiego napięcia na słupach wysok. 12 m, wieża ciśnień o wys. 35 m i w bezpośredniem sąsiedztwie komin o wysok. 30 m; z zachodu: zwarta zabudowa, dalej szereg kominów rozrzuconych do wysok. 35 m; z południa i wschodu: drzewa o wysok. 8 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w północnej części pola wzlotów białe koło z napisem „Biała", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", umieszczony na hangarze w północo-zachodnim rogu lotniska; granica pola wzlotów oznaczona brukiem pomalowanym na biało; rękaw.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu i północo-zachodu: oświetlone bloki budowlane.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 370 m;
największy „ „ NW-SE 600 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: teren piasczysty, przepuszczalny, płaski; w po-łudnio-zachodnim rogu lotniska zagłębienie do 1,5 m. o spadku łagodnym.
Wymiary wtói hangarów: 18x4; 25x4.
Zaopatrzenie: materjaty pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary „ „ ; prąd elektr. o nap. 220 v.
Aerokluby: Podlaski Klub Lotniczy.
Pomieszczenia dla pasażerów: 3 pokoje gościnne. Restauracja: na miejscu.
Połączenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 59 (godz. 8—16);
Zarząd lotniska: 58.
Urzqd Pocztowy: w Białej Podlaskiej w odl. 2,5 km.
Urząd Telegraficzny: w Białej Podlaskiej w odl. 2,5 km.
Stacja kolejowa: Biała Podlaska w odl. 1 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście w odl. 2,5 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
BRODY
Wiasność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Położenie: województwo tarnopolskie powiat brodzki
szerokość geograficzna 50° 05' wysokość n. p. m. 235 m długość geograficzna 25° 11' zboczenie magnetyczne + 0n 06'
Położenie względem miasta: na wschód od m. Brody w odl. 1,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: pola orne i las; z południa: wieś Dytkowce; z zachodu: pola orne: ze wschodu: for kolejowy i pola orne.
Przeszkody: z południa: zabudowania wsi Dytkowce.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku poła wzlotów białe koło z napisem „Brody"; rękaw.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu i południa: miasto i stacja kolejowa Brody.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 413 m;
największy „ „ N—S 625 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: czarnoziem przepuszczalny, porosły trawa.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu,
smary ,. „ ;
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: Powiatowy Komitet L. O. P. P., Nr. 2.
Urzqd pocztowy: w mieście.
Urzqd telegraficzny: w mieście.
Stacja kolejowa: Brody w odl. 3,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Pomoc lekarska: w mieście.
Stan: ze stycznia 1934 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
BRZEŚĆ nad Bugiem
Własność: prywatna
Położenie: województwo poleskie powiat brzeski
szerokość geograliczna 52° 07' wysokość n. p. m. 141 m
długość geograficzna 23° 40' zboczenie magnetyczne+O' 13'
Położenie względem miaBła: na północo-zachód od Brześcia n/B. w odl. 2,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa i male wzgórza pias-czysle: z południa: tor kolejowy do Białegostoku, dalej zabudowania kolonii kolejowe) Adamkowo i wsi Rzeczyca; z zachodu: pola orne przecięte torem kolejowym do Białegostoku; ze wschodu: szosa do Czernawczyc, dalej Przedmieście Grajewskie.
Przeszkody: z południa i zachodu: linja telegraficzna wzdłuż toru kolejowego.
zabudowania parterowe i grupy drzew do wys. 12 m; ze wschodu: linia telefoniczna wzdłuż szosy; z północy: pojedyncze drzewa przy szosie i lasek do wysok. 8 m.
Znaki orientacyjne dzienne: we wschodniej części pola wzlotów białe kolo z napisem .Brześć", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery .T', układany na zawiadomienie o majqcem nastąpić lqdowaniu, rękaw na hangarze.
Znaki orientacyjne nocne: z południo-wschodu i wschodu: oświetlenie dworca kolejowego, miasta i Przedmieścia Grajewskiego, na lotnisku 2 latarnie zwykłe (w pobliżu hangaru), rękaw świetlny na hangarze.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NE—SW 500 m,
największy . . E—W 950 ,.
Rodzaj i charakter nawierzchni: teren piasczysly, porośnięty trawa, o spadku w kierunku południo-wschodnim; lotnisko niewyrównane, najlepiej lctdować w części wschodniej.
Wymiary wrót hangarów: 22x4,9.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście w odl. 2 km; woda na miejscu;
smary , . ; prąd elektr. o nap. 220 v.
Aerokluby: Oddział Brzeski Klubu Lotniczego w Białej Podlaskiej. Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenie z miastem: autobusowe, najbliższy przystanek w odl. 1,2 km. na uL
Koszarowej.
Połączenia telefoniczne: Zawiudowca Portu: lotnisko przez Centrale D.O.K. IX;
Zarząd lotniska: Centrala D. O. K. IX.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Brześć 2 na stacji kolejowej w odl. 1,8 km.
Urzqd Telegraficzny:. Brześć 2 na stacji kolejowej w odl. 1,8 km.
Stacja kolejowa: Brześć Centralny w odl. 1,8 km.
Posterunek Policji Państwowej: na stacji kolejowej w odl. 1,8 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: ambulatorium wojskowe w odl. 1 km.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
BYDGOSZCZ
Własność: gminy m. Bydgoszczy
Położenie: województwo poznańskie powiat bydgoski
szerokość geograficzna 53" 06'5 wysokość n. p. m. 70 m długość geograficzna 17° 58' zboczenie magnetyczne—2° 13'
Położenie względem miasia: na poludnio-zachód od Bydgoszczy w odl. 3 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: zabudowania, szosa Bydgoszcz-Szubin, las; z południa: zabudowania dworu Biedaszkowo, las; z zachodu: lor kolejowy Bydgoszcz-lnowroclaw, las; ze wschodu: przedmieście Bydgoszczy: Szwederowo.
Przeszkody: z północy i północo-wschodu: budynki do wysok. 9 m; z zachodu: las do wysok. 20 m; z południa: wał ziemny o wysok. 12 m; z po-łudnio-wschodu: zabudowania dworu Biedaszkowo, drzewa do wysokości 20 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w poludnio-wschodniej części pola wzlotów białe koło z napisem „Bydgoszcz"; wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majacem nastąpić lq-dowaniu, 2 rękawy.
Znaki orientacyjne nocne: oświetlenie m. Bydgoszczy i światło przeszkodowe na maszcie radiostacji w północo-wschodnim rogu lotniska.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 800 m,
największy „ „ NW-SE 900 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: piasczysta, słabo porosła trawa.
Wymiary wrót hangarów: 22 x 4,75.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary „ „ ; prad elektr. o nap. 220 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. „LOT': z Warszawa, Poznaniem i Gdańskiem.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: autobusy P. L. L. „LOT" dowożą pasażerów na lotnisko przed odlotem każdego samolotu komunikacyjnego i odwozq po przylocie.
Połączenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 20, (przez dworzec kolejowy)
PLL „LOT": 1919.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Bydgoszcz.
Urząd telegraficzny: Bydgoszcz.
Stacja kolejowa: Bydgoszcz w odl. 4 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: w Bydgoszczy.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
Stan: z grudnia 1932 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
m
CZĘSTOCHOWA (Kucelin)
Własność: państwowa
Położenie: województwo kieleckie powiat częstochowski
szerokość geograficzna 50" 47' wysokość n. p. m. 252
długość geograficzna 19° 12' zboczenia magnetyczne—2° 15'
Położenie względem miaBła: na południo-wschód od Częstochowy w odl. 6 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa Częstochowa—Olsztyn, las i tor kolejowy Częstochowa—Kielce; z południa: lasy; z zachodu: łaki, rzeka Warta, fabryki, Jor kolejowy Kraków—Częstochowa; ze wschodu: szosa Częstochowa Olsztyn, lasy.
Przeszkody: z północy: las, kolej linowa wiszqca o wysok. 10 m w odl. 500 m i przewody telegraficzne wzdłuż toru kolejowego; z południa: las iglasty; z zachodu: w odl. 2 km fabryka „Raków".
Znaki orientacyjne dzienne: na dachu hangaru napis: CZE OWA i rękaw-
Znaki orientacyjne nocne: z północo-zachodu: oświetlenie Częstochowy w odl. 5 km.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N E—SW 420 m;
największy , , NW-S E 650
Rodzaj i charakter nawierzchni: teren płaski o lekkim spadku w kierunku zachodnim, wschodnia część o podglebiu piaszczystem porosła trawa, zachodnia część o podglebiu torfowem porosła wrzosem.
Wymiary wrót hangarów: 28 x 6,5;
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu,
smary . . ;
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: prywatna linja autobusowa Częstochowa—Olsztyn.
Połączenia telefoniczne: Dozorca lotniska 104.
Posterunek meteorologiczny: w mieście.
Urzqd Pocztowy: Częstochowa.
Urzqd Telegraficzny: Częstochowa.
Stacja kolejowa: Częstochowa w odl. 6 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Telefon: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
DĘBICA
Własność: państwowa, dzierżawione przez L. O. P. P.
Położenie: województwo krakowskie powiat ropczycki
szerokość geograficzna 50° 03'5 wysokość n. p. m. 212 m długość geograficzna 21° 27' zboczenie magnetyczne-ł" 05'
Położenie względem miasta: na północo-wschód od Dębicy w od!. 1,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: tor kolejowy Debica-Rzeszów;
z południa: szosa; z zachodu: wzgórze z kapliczka, dalej miasto; ze wschodu: drzewa i domy do wysokości 8 m.
Przeszkody: z północy i południa: linje telegraficzne wzdłuż toru kolejowego i szosy; ze wschodu: linja telegraficzna, domy i drzewa do wysok. 8 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem „Dębica"; granica pola wzlotów oznaczona białemi prostokqtami.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu: miasto i stacja kolejowa Dębica.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 520 m;
największy „ ,. NE-SW950 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: przepuszczalna, piaszczysto-gliniasta, porosła trawa, częściowo zdrenowana.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu;
smary ,. „ prad elektr. o nap. 220 v-
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Urząd pocztowy: w mieście w odl. 1,5 km.
Urzqd
telegraficzny: w mieście w odl. 1,5 km. Stacja kolejowa: Dębica w odl. 2,5 km. Posterunek Policji Państwowej: w mieście w odl. 1,5 km. Telefon: w mieście. Pomoc lekarska: w mieście.
Stan: z lipca 1933 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
GRODNO (Karolin)
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Położenie: województwo białostockie powiat grodzieński
szerokość geograficzna 53° 38" wysokość n. p. m. 115 m długość geograficzna 23° 44' zboczenie magnetyczne+0° 32'
Położenie względem miasta: na południo-zachód od Grodna w odl. 8 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: grupa budynków, rzeczka Talarka i droga Losośna—Karolin; z południa: tor kolejowy Grodno— Suwałki, szosa Grodno—Dąbrowa; z zachodu i północo-zachodu: dwór i wieś Karolin; ze wschodu: wykop po starej szosie, rzeczka Lososianka.
Przeszkody: z północy: grupa budynków do wysok. 15 m, drzewa wzdłuż Tatarki o wysok. 12 m; z północo-zachodu: drzewa kolo dworu do wys. 20 m; z południa: linja telegraficzna wzdłuż toru kolejowego, lasek miedzy torem kolejowym i szosq do wysok. 8 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku poła wzlotów białe koło z napisem: .Grodno", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majqcem nastąpić lqdowaniu, rękaw; granica pola wzlotów oznaczona 4-ma białemi narożnikami w kształcie litery „L".
Znaki orientacyjne nocne: oświetlenie miasta Grodna w odl. 7 km w kierunku północo-wschodnim.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NE-SW 340 m,
największy . „ N—S 580 ,.
Rodzaj i charakter nawierzchni: próchnica przepuszczalna na podglebiu żwi-rowem.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu,
smary . ■ »'
Pomieszczenia dla pasażerów: 1 pokój gościnny. Restauracja: w mieście.
Polqczenie z miastem: linje autobusowe: Grodno-Dąbrowa i Grodno—Białystok.
Połączenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: 4-36. Posterunek meteorologiczny: w Grodnie. Urzqd Pocztow»': w mieście w odl. 9 km. Urzqd Telegraficzny: w mieście w odl. 9 km. Stacja kolejowa: Przystanek Losośna w odl. 5 km.
Posterunek Policji Państwowej: na przedmieściu „Za Niemnem" w odl. 7 km. Telefon: przy szosie Grodno—Dqbrowa w odl. 1 km. Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
INOWROCŁAW
Własność: gminy m. Inowrocławia
Położenie: województwo poznańskie powiał Inowrocławski
szerokość geograficzna 52° 48'5 wysokość n. p. m. 87 m długość geograficzna 18° 17' zboczenie magnetyczne—2" 10'
Położenie względem miasta: na północo-wschód od Inowrocławia w odl. 1,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa Inowrocław—Toruń, fabryka kafli; z poludnio-zachodu: miasio Inowrocław; z zachochu: szosa Inowrocław—dwór Kłopot; ze wschodu i północo-wschodu: otwarte pola, cegielnia, droga do dworu Jacewo.
Przeszkody: z północy: dwa kominy o wysok. 25 i 18 m i drzewa do wysok. 10 m; z północo-wschodu: 2 kominy cegielni o wysok. 20 i 18 m.
Znaki orientacyjne nocne: oświetlenie miasta Inowrocławia w kierunku połu-dnio-zachodnim w odl. 1 km.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 380 m;
największy , . NE—SW 600 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: ziemia humusowa na podglebiu gliniastem (margiel), porosła trawa, w środku lekkie zagłębienia.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda w pobliskich zabu-
smary „ „ ; dowaniach w odl. 3UU m.
Aerokluby: Sekcja Aeroklubu Poznańskiego.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: 620 (Miejski Komitet L. O. P. P.).
Posterunek meteorologiczny: w Zakładzie Zdrojowym w Inowrocławiu.
Urzqd Pocztowy: Inowrocław.
Urzctd Telegraficzny: Inowrocław.
Stacja kolejowa: Inowrocław w odl. 4 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Telefon: w mieście.
Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
KATOWICE
Własność: Ligi Obrony Powielrznej i Przeciwgazowej
Położenie: województwo śląskie powiat katowicki
szerokość geograficzna 50° 14' wysokość n. p. m. 280 m
długość geograficzna 19° 02' zboczenie magnetyczne-2" 21'
Położenie względem miasta: na poludnio-wschód od Katowic w odl. 2,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: lasek, dalej miasto; z południa-stawy, dalej linja kolejowa Pszczyna—Szopienice; z zachodu: laski, dalej droga z Katowic do Muchowca; ze wschodu: stawy, dalej szosa Giszowice—Katowice.
Przeszkody: z północy: budynek adminisiracyjny z masztami radiostacji o wysokości 18 m; z zachodu: hangar i w odl. 750 m 3 kominy o wysok. 35 m.
Znaki orientacyjne dzienne: na hangarze biały napis: „Katowice", rękaw;
w środku pola wzlotów czarne koło o średnicy 180 m wysypane dolomitem i szlaka.
Znaki orientacyjne nocne: latarnia soczewkowa błyskowa o zasięgu do 30 km w pólnoco-zachodnim rogu lotniska.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 700 m,
największy . . NE-SW 1000 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: teren lotniska podmokły, nieprzepuszczalny, o spadku w kierunku wschodnim; gleba gliniaslo-piasczysia,- strona południowa i wschodnia zdrenowana i splanlowana; 3/4 lotniska porosłe trawa.
Wymiary wrót hangarów: 25x6,5; 20x3,5.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu,-
smary , « : prad eleklr. o nap. 220 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. „LOT": z Warszawa, Krakowem, Brnem i Wiedniem. Aerokluby: Slqski.
Pomieszczenia dla pasażerów: pokoje gościnne L.O.P.P. Restauracja: na miejscu.
Połączenie z miastem: autobusy P. L. L. „LOT" dowożą pasażerów z dworca kolejowego na lotnisko przed odlotem każdego samolotu komunikacyjnego i odwożą z lotniska po przylocie.
Połqczenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 1412;
P.LL.LOT": 145,135.
Radjo: moc: 0,5 kw; dług. fali: 1210, 1235; znak wywoławczy: SRK, SRC,
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urząd Pocztowy: na miejscu.
Urzqd Telegraficzny: na miejscu.
Stacja kolejowa: Katowice w odl. 2 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: na miejscu
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
KRAKÓW (CzYŻyny)
Własność: państwowa.
Położenie: województwo krakowskie powiał krakowski
szerokość geograficzna 50° 05' wysokość n. p. m. 215 m
długość geograiiczna 20" 00' zboczenie magnetyczne—1" 51'
Położenie względem miasta: na północo-wschód od Krakowa w odl. 4,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa z Prqdnika Czerwonego do Mistrzejowic; z południa: szosa i tor kolejowy z Krakowa do Czy-żyn; z zachodu: zabudowania Rakowie i droga do Prqdnika Czerwonego; ze wschodu: otwarte pola i wieś Bieńczyce w odl. 3 km.
Przeszkody: z północo-zachodu: 2 maszty antenowe o wysok. 12 m; z południo-wschodu: komin o wysok. 25 m; z południo-zachodu i zachodu: zabudowania, komin o wysok. 36 m, oraz maszt ani. o wysok. 26 m pomiędzy zabudowaniami; z południa: wzdłuż szosy Kraków—Mogiła: pagórek otoczony wysokiemi drzewami i linja telegraficzna; lekkie wzniesienie terenu w kierunku NNE.
Znaki orientacyjne dzienne: w północnej części pola wzlotów białe koło z napisem .Kraków", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery .T'; granica pola wzlotów nieoznaczona.
Znaki orientacyjne nocne: z południo-zachodu: w odl. 3 km m. Kraków. Na lotnisku światła graniczne i przeszkodowe, rękaw biało oświetlony i komin wysok. 36 m.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 550 m;
największy „ ,, N-S 1000 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasio-piasczysta, porośnięta frawq. Najtwardsza w okolicy białego koła. Spadek pola wzlotów z północy na południe (4 m).
Wymiary wrót hangarów: 50 x 7,6;
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary u „ ; prad elekir. o nap. 220 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. .LOT": z Warszawa, Katowicami i Wiedniem.
Aerokluby: Aeroklub Krakowski i Kolejowa Sekcja Lotnicza.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenie z miastem: autobusy P. L L. „LOT"; co pół godziny autobus miejski z pod Konwiktu Pijarów w Rakowicach; Przystanek kol. w Czyżynach.
Połączenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 173-30;
P.L.L..LOT": 125-45.
Radjo: tylko stacja odbiorcza, dług fali: 900, 1210, znak wywoławczy: SRP, SRS,
1235, 1316. - SRY, SRV.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Kraków 2, na dworcu kolejowym w odl. 4 km.
Urzqd Telegraficzny: Kraków 2, na dworcu kolejowym w odl. 4 km.
Stacja kolejowa: Czyżyny w odl. 1 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: w Bieńczycach w odl. 3 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
LIDZBARK
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowe;
Położenie: województwo pomorskie powiat działdowski
szerokość geograficzna 53" 15' wysokość n. p. m. 145 m długość geograficzna 19° 54' zboczenie magnetyczne—1° 50'
Położenie względem miasta: na wschód od Lidzbarku w odl. 5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa i linja kolejowa Lidzbark—Działdowo; z południa: potok; z zachodu: otwarte pola, dalej w odl. 1,5 km. dwór Cibórz; ze wschodu: szosa do Działdowa.
Przeszkody: z północy: las; z zachodu: szopa przy lotnisku.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów, białe koło z napisem: „Lidzbark", granica pola wzlotów oznaczona białemi proslokqiami 6 m dlugiemi i 1 m szerokiemi, wysypanemi bialq tłuczona cegłq, w odstępach 50-melrowych.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu: oświetlenie m. Lidzbarku w odl. 5 km i stacji kolejowej Lidzbark w odl. 3,5 km.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 550 m;
największy . „ NW-SE 900 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: piasczysto-gliniasta, porosła trawa.
Zaopatrzenie: smary w mieście; woda w maj. Borki w odl. 1,2 km.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: linje autobusowe: Lidzbark — Działdowo, dwa razy dziennie.
Połączenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: Toruń L. O. P. P.
Urząd Pocztowy: Lidzbark w odl. 5 km.
Urzqd Telegraficzny: Lidzbark w odl. 5 km.
Stacja kolejowa: Lidzbark w odl. 3,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w Lidzbarku.
Telefon: w maj. Cibórz w odl. 1,5 km.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
KROSNO
Własność: gminy m. Krosna.
Położenie: województwo lwowskie powiat krośnieński
szerokość geograficzna 49" 41' wysokość n. p. m. 258 m
długość geograficzna 21° 44' zboczenie magnetyczne-1° 05'
Położenie względem miasta: na zachód od m. Krosna w odl. 3 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z południa: szosa Krosno-Dukla; z zachodu: wieś Polanka-Karol; ze wschodu: potok Marzec, dalej miasto w odl. 2 km,
p«eszkody: z południa: drzewa i Iinja telegraficzna wzdłuż szosy; ze wschodu: potok Marzec, wzdłuż granicy lotniska.
znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe kolo z napisem „Krosno", rękaw, białe znaki graniczne.
Znaki orientacyjne nocne: ze wschodu miasto Krosno.
^Ymiaiy pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E-W 300 m;
największy „ „ N—S 520 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: szuter i muł na podglebiu nieprzepuszczal-nem, teren równy o lekkiem nachyleniu w kierunku północno-zachodnim, zdrenowany.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu;
smary „ „ : prqd eleklr- ° nap- 220 v-
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: Pow. Komitet L.O.P.P. (Starostwo).
U'zqd
pocztowy: w mieście w odl. 3 km.
telegraficzny: w mieście w odl. 3 km. Stacja kolejowa: Krosno w odl. 2 km. Posterunek Policji Państwowej: w mieście. Telefon: przy lotnisku. P°moc lekarska: w mieście.
Stan: z listopada 1933 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
1:20.000
*» eo t /*> **ł «»_ #,v «wo»
LUBLIN
Własność: prywatna
Położenie: województwo lubelskie powiat lubelski
szerokość geograficzna 51° 14' wysokość n. p. m. 183 m
długość geograficzna 228 35' zboczenie magnetyczne—0° 52'
Położenie względem miasta: na przedmieściu Lublina: „Bronowice" — w odl. 2,5 km od środka miasta w kierunku południo-wschodnim.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: w bezpośredniem sqsiedzlwie tor kolejowy Lublin—Chełm, dalej wieś Tatary i przedm. Lublina; z południa: w bezpośredniem sqsiedzlwie szosa do Zamościa, osiedle Bronowice; z zachodu: tory kolejowe i miasto Lublin; ze wschodu: pola orne, folwark Bronowice.
Przeszkody: z północy: w odl. 500 m cztery kominy; z których najwyższy o wys.
40 m, w bezpośredniem sqsiedzlwie zabudowania parterowe; z południa: luźna zabudowa jednopiętrowa, szereg kominów do wysok. 46 m; z zachodu: zabudowania trzypiętrowe, szereg kominów do wysok. 36 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Lublin", rękaw.
Znaki orjentacyjne nocne: z zachodu: miasto; z południo-zachodu: elektrownia.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N E—SW 360 m,
największy . , NW—S E 690
Rodzaj i charakter nawierzchni: czarnoziem na podłożu giiniasiem, porośnięty frawq,- znaczny spadek w kierunku północo-zachodnim.
Wymiary wrót hangarów: 19x4,3; 15x4,3; 30x6; 20x4.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary „ ,. ; prad elektr. o nap. 220/390 i 110 v.
Aerokluby: Lubelski Klub Lotniczy.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: autobusowe, najbliższy przystanek w odl. 800 m na ul. Fabrycznej, róg 1-go Maja.
Połqczenia telefoniczne: Zarząd lotniska 178.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urząd Pocztowy: Lublin 2 w odl. 1,5 km.
Urzqd Telegraficzny: Lublin 2 w odl. 1,5 km.
Stacja kolejowa: Lublin w odl. 1,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: w mieście..
ATLAS LOTNISK POLSKICH
LWÓW (Skniłów)
Własność państwowa
Położenie: województwo lwowskie powiat lwowski
szerokość geograiiczna 49" 49' wysokość n. p. m. 325 m
długość geograficzna 23" 57' zboczenie magnetyczne-f-O"14'
Położenie względem miasta: na południo-zachód od miasta Lwowa w odl. 6 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: przedmieście Lwowa Sygniów-ka, szosa Lwów —Zimnawoda i tor kolejowy Stryj—Lwów; z południa: rzeczka Zimnawoda i wieś Skniłów; z zachochu: tor kolejowy Stryj—Lwów; ze wschodu: cegielnia w Sygniówce i zabudowania Kul parkowa.
Przeszkody: z północy: wieża wysok. 32 m i 2 kominy o wysok. 26 i 18 m wśród grupy budynków; z zachodu: zabudowania i przewody telegraficzne wzdłuż toru kolejowego; ze wschodu: komin wysok. 26 m: z północo-wschodu: komin cegielni w Sygniówce wysok. 40 m i maszty radiostacji o wys. 56 m w odl. 2,5 km.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Lwów", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T', b rękawów.
Znaki orientacyjne nocne: z północo-wschodu: oświetlenie miasta Lwowa w odl.
3,5 km. W północnej części lotniska latarnia błyskowa o zasięgu 100 km; 13 świateł granicznych wzdłuż północnej i zachodniej granicy pola wzlotów, światła przeszkodowe w północnej i zachodniej części lotniska, rękaw oświetlony.
Wymiary pola wzlotów: koło o średnicy 1 km.
Rodzaj i charakter nawierzchni: Podglebie gliniaste, nieprzepuszczalne, nawierzchnia porosła trawa i koniczyna; północna część pola wzlotów zdrenowana.
Wymiary wrót hangarów: 52 x 7,4.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary „ „ ; prad elektr. o nap. 220/380 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. .LOT': z Warszawa i CzerniowcamL Aerokluby: Aeroklub Lwowski i Związek Awialyczny.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Bufet: na miejscu.
Połączenie z miastem: przystanek autobusowy przy szosie gródeckiej w odl.
1.2 km. Autobusy P.LL .LOT' przywozq na lotnisko pasażerów na 45 minut przed odlotem każdego samolotu komunikacyjnego i odwożą po przylocie.
Polqczenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 2,-
P. L. L. .LOT": 29-36.
Radjo: moc: 2,5 k. dług. fali: 900, 1400, 1235, 1316. znak wywoławczy: SRG, SRB,
SRL, SRF.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Lwów 22, Sygniówka w odl. 1 km.
Urzqd Telegraficzny: Lwów 22, Sygniówka w odl. 1 km.
Stacja kolejowa: przystanek Skniłów w odl. 1,3 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: na miejscu.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
ŁÓDŹ (Lublinek)
Własność: gminy miasta Lodzi.
Położenie: województwo łódzkie powiat łódzki
szerokość geograficzna 51° 43' wysokość n. p. m. 178 m
długość geograficzna 19° 24' zboczenie magnetyczne—1° 37'
Położenie względem miasta: na południo-zachód od miasta Łodzi w odl. 7 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: lor kolejowy Łódź Kaliska-Pa-bianice; z południa: rzeka Ner, wieś Chocianowice rozciągnięta wzdłuż drogi; z zachodu: kanał, dalej tor kolejowy Lódź-Pabjanice i wieś Lublinek; ze wschodu: szosa Lublinek-Lódź, dalej rzeka i szosa Łódź-Pabjanice z kolejkq elektryczna.
Przeszkody: z południa: las; ze wschodu: wieża o wysok. 22 m; z południo-wschodu: 2 przewody wys. napięcia w odl. 1,2 km od środka pola wzlotów.
Znaki orientacyjne dzienne: w południowej części pola wzlotów białe kolo z napisem „Łódź", wskaźnik kierunku tqdowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majqcem nastąpić Iqdowaniu; granica pola wzlotów oznaczona białym pasem szer. 0,5 m, rękaw.
Znaki orientacyjne nocne: z północo-wschodu: m. Łódź; z południa: Pabianice w odl. 6,5 km.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N E—SW 330 m,
największy . „ NW-S E 1250
Rodzaj i charakter nawierzchni: piasczysia, przepuszczalna, porośnięta irawq i wrzosem.
Wymiary wrót hangarów: 23x6.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary . . ; prqd eleklr. o nap. 220 v.
Aerokluby: Łódzki Klub Lotniczy.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: najbliższy przystanek kolejki elektrycznej Pabjanice-Łódi w odl. 3 km.
Połączenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 126-15;
Zarząd lotniska: 203-11.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Łódź, Przejazd 38.
Urzqd Telegraficzny:. Łódź, Przejazd 38.
Stacja kolejowa: Łódź Kaliska w odl. 8 km.
Posterunek Policji Państwowej: we wsi Ksawerów w odl, 5 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: w Rudzie Pabianickiej w odl. 4 km.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
ŁUCK
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Położenie: województwo wołyńskie powiat łucki
szerokość geograficzna 50° 45' wysokość n. p. m. 196 m
długość geograficzna 25° 21' zboczenie magnetyczne + 0° 42'
Położenie względem miasia: na północo-wschód od Łucka w odl. 2 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: kolonja Lidawka, tor kolejowy Luck—Kiwerce; z południa: kolonja urzędnicza, cmentarz, 2 kominy cegielni, miasto; z zachodu: rzeka Slyr, tory kolejowe i zabudowania stacyjne; ze wschodu: przystanek „Łuck—Wschodni" i tor kolejowy Luck—Lwów.
Przeszkody: z południa: gmach o wysok. 21 m w odl. 300 m, 2 kominy cegielni o wysok. 33 m w odl. 500 m, dalej miasto; ze wschodu: przewody telegraficzne, przystanek kolejowy; z zachodu: drzewa o wysokości 20 m i budynki.
Znaki orjenatacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem „Łuck", rękaw na hangarze, granica pola wzlotów ograniczona torem wyścigów konnych.
Znaki orientacyjne nocne: z południa i zachodu: miasto; ze wschodu: przystanek kolejowy.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 630 m,
największy „ „ NE-SW 900 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: glinka przepuszczalna porosła darniq, niezupełnie równa.
Wymiary wrót hangarów: 30 x 5.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu;
smary „ „ ; Prqd elektr. o nap. 220/380 v.
Pomieszczenia dla pasażerów: 2 pokoje gościnne. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: autobusowe, najbliższy przystanek na ul. J. Piłsudskiego w odl. 500 m.
Połqczenia telefoniczne: Zarzqd lotniska 313;
dozorca lotniska 285.
Posterunek meteorologiczny! na miejscu.
Urzqd Pocztowy: w mieście, ul. Sienkiewicza.
Urzqd telegraficzny: w mieście i na stacji kolejowej.
Stacja kolejowa: Luck w odl. 500 m.
Posterunek Policji Państwowej: na stacji kolejowej.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
MIELEC
Własność: gminy chrześcijańskiej m. Mielca
Położenie: województwo krakowskie
szerokość geograficzna 50° 175 długość geograficzna 21° 27'
powiat miGlecki wysokość n. p. m. 175 m zboczenie magnetyczne—1° 02'
Położenie względem miasta: na wschód od Mielca w odl. 2,5 km od środka
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: zalesiona Cyranowska Góra;
z południa: droga Mielec-Kolbuszowa, tor kolejowy Mielec—Dębica i równolegle doń położona wieś „Wojsław"; z zachodu: las, miasto Mielec; ze wschodu: cegielnia i strumień.
Przeszkody: z zachodu: las wysok. 10 m; z południo-wschodu: dwie chaty tuż
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem: „Mielec", rękaw; granica pola wzlotów oznaczona fymczasowemi białemi znakami.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu: oświetlenie m. Mielca w odl. 1 km.
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasto-piaszczysla, porosła trawa.
miasta.
przy lotnisku.
Wymiary pola wzlotów:
najmniejszy w kierunku E—W 340 m; największy . „ NE-SW 740 ,.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście;
woda na miejscu.
smary
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście.
Restauracja: w mieście.
Połączenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: 57.
Urzqd Pocztowy: Mielec w odl. 2,5 km.
Urzqd Telegraficzny: Mielec w odl. 2,5 km.
Stacja kolejowa: Mielec w odl. 1,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Telefon: w mieście.
Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
MOŁODECZNO
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Położenie: województwo wileńskie powiat mołodecki
szerokość geograficzna 54° 19' wysokość n. p. m. 155 m
długość geograficzna 26° 53' zboczenie magnelyczne+20 40'
Położenie względem miasta: na wschód od Mołodeczna w odl. 1 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: mokre laki, rzeka Usza w odl-1 km od lotniska; z południa: cmentarz, droga Molodeczno—Wielkie Sioło, trakt Molodeczno—Krasne; z południo-wschodu: zabudowania wsi Wielkie Sioło; z zachodu: m. Molodeczno; ze wschodu: mokre laki.
Przeszkody: z północo-zachodu: zabudowania dworu Molodeczno wśród drzew w odl. 800 m od lotniska; z zachodu: zabudowania m. Mołodeczna; z południo-wschodu: w rogu lotniska drobna grupa budynków rzeźni do wysok. 8 m, dalej zabudowania wsi Wielkie Sioło.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Molodeczno", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majqcem nastąpić ładowaniu, rękaw; granica pola wzlotów nie oznaczona.
Znaki orientacyjne nocne: z zachodu: oświetlenie m. Mołodeczna.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NE—SW 400 m;
największy , » E—W 650 ,.
Rodzaj i charakter nawierzchni: gleba piaszczysta, przepuszczalna, obsiana mieszankq traw.
Zaopatrzenie: woda na miejscu.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenia telefoniczne: Zarząd lotniska: 41 (Starostwo, Prezes L. O. P. P.). Urzqd Pocztowy: Molodeczno 1, w odl. 1 km. (ul. Zamkowa). Urzqd Telegraficzny: Molodeczno 1. w odl. 1 km (ul. Zamkowa). Stacia kolejowa: Mołodeczno w odl. 3,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście, pl. 3 Maja w odl. 1,5 km, Telefon: w Szkole powszechnej Nr 1 (K km). Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
NOWY TARG
Własność: gminy m. Nowego Targu
Położenie: wojewódzlwo krakowskie powiał nowotarski
szerokość geograficzna 49° 28' wysokość n. p. m. 610 m
długość geograficzna 20" 03' zboczenie magnetyczne—2"1 05'
Położenie względem miasta: na południo-wschód od Nowego Targu w odl. 2,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: rozwidlenie dróg zbiegających się w Nowym Targu; z południa: torfowisko i pastwisko; z zachodu: rzeka Dunajec; ze wschodu: droga do Nowego Targu i pola orne na pagórkach.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe kolo z napisem: .Nowy Targ"; granica pola wzlotów oznaczona białemi prostokątami w odstępach lO-o metrowych.
Znaki orientacyjne nocne: z północo-zachodu: w odl. 2,5 km oświetlenie Nowego Targu.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NW—SE 400 m;
największy . . E—W/ 560 • ■
Rodzaj i charakter nawierzchni: il na podkładzie gliniastym, łagodny spadek w kierunku północo-wschodnim.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda w odl. 500 m od lotniska,
smary , . ;
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenia telefoniczne: Zarząd lotniska: 21 (Powiatowy Komitet L. O. P. P.) Urząd Pocztowy: Nowy Targ, w odl. 3 km. Urząd Telegraficzny: Nowy Targ, w odl. 3 km. Stacja kolejowa: Nowy Targ w odl. 5 km. Posterunek Policji Państwowej: w mieście. Telefon: w mieście. Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
PARZĘCZEW
Własność: prywatna
Położenie: województwo poznańskie powiat jarociński
szerokość geograficzna 51° 57' wysokość n. p. m. 115 m
długość geograficzna 17" 23' zboczenie magnetyczne—2° 55'
Położenie względem miasia: na zachód od Jarocina w odl. 8,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: tor kolejowy larocin—Leszno;
z południa: szosa do mai. Parzęczew; z południo-wschodu: zabudowania folwarku Parzęczew (2 turbiny wietrzne); z zachodu: droga Góra Nosków (północna część—szosa); ze wschodu: park, łqka z rowem, dalej las.
Przeszkody: z północy: drzewa do wysok. 15 m miedzy lotniskiem i torem kolejowym (jest przerab w pólnoco-zachodnim rogu lotniska), linia telegraficzna wzdłuż toru kolejowego; z południa: drzewa do wysok. 12 m i linja telefoniczna wzdłuż szosy; z południo-wschodu: 2 turbiny wietrzne o wysok. 20 i 14 m i zabudowania do wysok. 15 m; z zachodu: grupa drzew do wysok. 10 m.
Znaki orientacyjne dzienne: rękaw na budynku gospodarczym, wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majqcem nastąpić Iqdowaniu; granica pola wzlotów nie oznaczona.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 330 m;
największy „ „ NW-SE 580 „ .
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasta, urodzajna, obsiana lucerna, równa.
Wymiary wrót hangarów: 8 X 3.
Zaopatrzenie: materiały pędne w Jarocinie w odl. 11 km; woda na miejscu;
smary w Jarocinie w odl. 11 km; pradeleklr.onap.HOv.własny.
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: Jarocin 121.
Posterunek meteorologiczny: Jarocin w odl. 11 km.
Urzqd Pocztowy: Góra w odl. 4 km.
Urzqd Telegraficzny:. Góra w odl. 4 km.
Stacja kolejowa: Góra w odl. 1,2 km.
Posterunek Policji Państwowej: Jaraczew w odl. 9 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: w Jarocinie w odl. 11 km.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
PŁOCK
Własność: gminy m. Piocka
Położenie: województwo warszawskie powiat płocki
szerokość geograficzna 52" 34' wysokość n. p. m. 102 m
długość geograficzna 19° 43' zboczenie magnetyczne—0° 39'
Położenie względem miasta: na północo-wschód od Płocka w odl. 2,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa Płock—Bielsk, rzeczka Brzeźnica; z południa: m. Płock, rzeka Wisła, szosa Płock—Płońsk; z zachodu: szosa Płock—Bielsk; ze wschodu: otwarte pola, szkoła rolnicza Jędrzejewo.
Przeszkody: z północo-zachodu: przewody telegraficzne przy szosie Płock— Bielsk; z północo-wschodu: lasek do wysok. 18 m; ze wschodu: drzewa wzdłuż granicy pola wzlotów do wysok. 18 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem „Płock"; granica pola wzlotów oznaczona bialemi prostokątami w odstępach 75 m; rękaw w północnym rogu pola wzlotów, przy szosie.
Znaki orientacyjne nocne: miasto Płock w odL 2,5 km w kierunku południo-zachodnim.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku W—E 700 m,
największy „ „ N—S 930 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: bielica, podłoże żwirowe, głębiej ciężka glina; porosła trawq; wolno obsycha.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda w rzeźni miejsk. w odl. 1 km; smary „ „ ; prąd eleklr. o nap. 220 v.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: 170 i 169.
Urząd Pocztowy: Płock.
Urząd telegraficzny: Płock.
Stacja kolejowa: Płock—Radziwie w odl. 5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w Płocku.
Telefon: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
1: 100.000
■n t$Q p f ? J <r 5 hm
ATLAS LOTNISK POLSKICH
POZNAŃ (Ławica)
Własność: państwowa
Położenie: wojewódzlwo poznańskie powiat poznański
szerokość geograficzna 52° 25' wysokość n. p. m. 90 m
długość geograficzna 16° 50' zboczenie magnetyczne—3° 12,
Położenie względem miasta: w odl. 5 km od Poznania w kierunku zachodnim.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: szosa Poznań—Pniewy, lor kolejowy Poznań—Drawski Młyn; z południa: droga Poznań—Buk, wieś, dwór i kolonja Ławica; z zachodu: otwarte pola, dalej wieś Wyso-gotowo; ze wschodu: otwarte pola, w odległ. 5-ciu km—miasto Poznań.
Przeszkody: z północy: 2 wały ziemne wysok. 3,5 m, oraz przewody telegraficzne i drzewa wzdłuż szosy; z północo-wschodu: wieża ciśnień o wysok. 30 m, oraz grupa budynków do wysok. 26 m; z południo-wschodu: komin wysok. 25 m, dalej w odl. 2,5 km maszty radiostacji o wysok. 63 im z południa: przewody telefoniczne wzdłuż drogi i zabudowania Ławicy parterowe, oraz jednopiętrowe.
Znaki orientacyjne dzienne: we wschodniej części pola wzlotów białe koło z napisem „Poznań", wskaźnik kierunku Iqdowania w kształcie litery „T", 4 rękawy.
Znaki orientacyjne nocne: oświetlenie zabudowań w pólnoco-wschodnim i południowo-wschodnim rogu lotniska, latarnia błyskowa, soczewkowa, o zasięgu do 80 km, zmontowana na wieży ciśnień, światła graniczne i przeszkodowe, oświetlony wskaźnik kierunku ładowania w kształcie strzały.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 800 m,
największy , . NW-SE 1300 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: północna cześć lotniska piasczysto-gliniasta, południowa—piasczysfa. Pole wzlotów porośnięte trawa, w południowe) części fworza sie lotne piaski.
Wymiary wrót hangarów: 51,7x7,8; 30,2x5,5; 33,2x6,4.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary . . ; prąd elektr. o nap. 220 v. miejski.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. „LOT': z Warszawa, Bydgoszczą i Gdańskiem.
Aerokluby: Poznański.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: na miejscu.
Polqczenie z miastem: autobusy P. L. L. „LOT" dowożą pasażerów przed odlotem każdego samolotu komunikacyjnego i odwożą po przylocie. Najbliższy przystanek autobusów miejskich w odl. 1,8 km.
Polqczenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 67-11; P. L. L. „LOT": 7845.
Radjo: moc: 2,5 kw. dług. fali: 900, 1316, 1235. znak wywoławczy: SRZ, SRX, SRJ.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: Poznań 3, w odl. 7 km.
Urzqd Telegraficzny: Poznań 3, w odl. 7 km.
Stacja kolejowa: Ławica w odl. 2 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: Poznań—leżyce w odl. 4 km.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
PÓŁWIESK
Własność: prywatna
Położenie: województwo warszawskie powiat rypiński
szerokość geograficzna 53° 09' wysokość n. p. m. 110 m
długość geograficzna 19" 14' zboczenie magnetyczne—1° 35'
Położenie względem miasta: na wschód od Golubia w odl 12 km od środka miasta i na północo-zachód od Rypina w odL 15 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północo-zachodu: rzeka Drwęca i na południowym brzegu Drwęcy zalesione wzgórza; z południo-wschodu: szosa Półwiesk—Rypin.
Przeszkody: z północy: zabudowania .Zduniec"; ze wschodu: droga do dworu wysadzana jesionami, zabudowania dworskie, sad.
Znaki orientacyjne dzienne: na dachu największego budynku dworskiego: biały napis: „PÓŁWIESK" i strzała wskazująca pole wzlotów. Dwa rękawy: jeden na szczycie dworu, drugi obok pola wzlotów.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 200 m;
. . . NW-S E\ .„
największy , „ ^ E—SW/ 00 •'
Rodzaj i charakter nawierzchni: piaszczysto-gliniasła, na podłożu gliniastem, porosła koniczyna i seradela.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu,
smary
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: Rypin 36. Urząd Pocztowy: Rypin w odl. 16 km. Urząd Telegraficzny: Rypin w odl. 16 km.
Stacja kolejowa: przystanek Wrocki w odl. 7 km; st. kol. Golub w odl. 12 km. Telefon: na miejscu.
Stan: z grudnia 1932 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
SANDOMIERZ
Własność: magistratu ra. Sandomierza
Położenie: województwo kieleckie powiat sandomierski
szerokość geograficzna 50° 41' wysokość n. p. m. 144 m
długość geograficzna 21° 46' zboczenie magnetyczne—0" 33'
Położenie względem miasta: na wschód ad Sandomierza w odl 1 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska:
z północy: jednopiętrowy budynek szkoły Mokoszyn;
z południa: most na rzece Wiśle;
z zachodu: miasto Sandomierz;
ze wschodu: most kolejowy na rzece Wiśle.
Przeszkody: z północy: góry Pieprzowe o wysok. 57 m, w odl. 500 m od granicy lotniska; z zachodu: miasto Sandomierz, położone o 50 m wyżej niż lądowisko.
Znaki orientacyjne dziennne: w środku pola wzlotów białe koło.
Znaki orientacyjne nocne: z południa: stacja kolejowa Nadbrzezie; z zachodu: miasto Sandomierz.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NW—S E 420 m,
największy . „ N E-SW 630 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: piaski pokryte darniq, spadki łagodne, wiosnq, przy wysokim stanie wód, całe lotnisko bywa zalewane.
Zaopatrzenie: materiały pędne w Sandomierzu; woda na miejscu;
smary „ „ ; prqdelektr. o nap. 220 v.w mieście.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: Powiatowy Komitet L O. P. P.
Urzqd Pocztowy: Sandomierz—Nadbrzezie w odl. 1 km.
Urzqd Telegraficzny: Sandomierz—Nadbrzezie w odl. 1 km.
Stacja kolejowa: Sandomierz w odl. 2 km.
Posterunek Policji Państwowej: w Sandomierzu.
Pomoc lekarska: w Sandomierzu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
SŁONIM (Derewiańczyce)
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Położenie: województwo nowogródzkie powiat słonimski
szerokość geograficzna 53° 03' wysokość n. p. m. 183 ra
długość geograficzna 25" 15' zboczenie magnetYczne+O" 16'
Położenie względem miasta: na poludnio-zachód od Słonimia w odl. 6,5 km od
środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: grupa zabudowań Dębina i szosa Slonim—Różana; z południo-wschodu: potok Szyja i wieś Derewiańczyce; z zachodu: szosa Słonim—Różana; ze wschodu: w odl. 1 kra las mieszany, dalej dwór Derewiańczyce.
Przeszkody: z północy: grupy drzew do wysok. 7 m i wieża triangulacyjna wysok. 20 m w odl. 0,5 km; ze wschodu: las do wysok. 12 m w odl. 1 km; z zachodu: wieża triangulacyjna wys. 20 m w odl. 1 km.
Znaki orientacyjne dzienne: w mieście w odl. 6 km w kierunku północo-wscho-dnim, na dachu hotelu „Victoria" napis „Słonim", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majacem nastqpic lqdowaniu, rękaw; granica pola wzlotów oznaczana 4-ma narożnikami na zawiadomienie o majqcem nastąpić ładowaniu, a środek pola wzlotów—strzała.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku nw—S^E/ ^ m>
największy , „ N—S 480 ,.
Rodzaj i charakter nawierzchni: lekki szczerk na podłożu gliniastem, słabo porosły trawa.
Zaopatrzenie: materiały pędne w mieście; woda na miejscu,
smary . ,
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Resfauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: autobusami linü Słonim—Różana (raz na dobę).
Połączenia telefoniczne: Zarząd lotniska: 51 (Starostwo).
Posterunek meteorologiczny: w mieście w odl. 7 km.
Urzqd Pocztowy: Kościeniewo w odl. 3,5 km.
Urząd Telegraficzny:. Słonim w odl. 7 km.
Stacja kolejowa: Słonim w odl. 8 km.
Posterunek Policji Państwowej: w Kościeniewie w odl. 3,5 km.
Telefon: w Kościeniewie w odl. 3,5 km.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
WARSZAWA (Mokotów)
Własność: państwowa
Położenie: województwo warszawskie powiat warszawski
szerokość geograficzna 52" 13' wysokość n. p. m. 111 m
długość geograficzna 21° 00' zboczenie magnetyczne—1° 36'
Położenie względem miasta: na południowym krańcu Warszawy.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: stołeczne m. Warszawa;
z południa: . , . ;
z zachodu: szosa Warszawa-Raszyn; ze wschodu: stołeczne m. Warszawa.
Przeszkody: z północy: zabudowania miasta i wysokie drzewa, komin Politechniki wysok. 34 m; ze wschodu: 2 wieże kościoła wysok. 63 m, wysokie domy, drzewa wysok. 20 m na granicy lotniska; z południa: domy i wieże radiostacji wysok. 75 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Warszawa", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery ,T", 7 rękawów.
Znaki orientacyjne nocne: z północy, wschodu i południa: miasto, światła przeszkodowe na zabudowaniach otaczających pole wzlotów i oświetlony wskaźnik kierunku ładowania w kształcie strzały.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NW—SE 470 m,
największy . . W-E 1550 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasta, pokryta darnią.
Wymiary wrót hangarów: 22,5x4,5; 19x4,2; 18,3x4,5; 29x4,2.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary . . ; prqd ęlęktr. o nap. 120 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. .LOT': z Poznaniem, Bydgoszczą, Gdańskiem, Wilnem, Lwowem, Krakowem, Katowicami i „CIDNĄ": z Pragq.
Aerokluby: Warszawski.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: na miejscu.
Polqczenie z miastem: przystanek tramwajowy w odl. 400 m, taksówki.
Połączenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 8-31-15,
Dyżurny radiotelegrafista: 8-56-84.
Radio: moc: 5 kw. dług. fali: 1316, 1235, znak wywoławczy: SRP, SRN,
1210, 900. SRO, SRM.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: na miejscu.
Urzqd Telegraficzny: na miejscu.
Stacja kolejowa: Warszawa—Główna w odl. 2 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: na miejscu.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
WARSZAWA (Okęcie)
Własność: pańslwowa
Położenie: wojewódziwo warszawskie powiat warszawski
szerokość geograficzna 52° 11' wysokość n. p. m. 104 m
długość geograficzna 20" 58' zboczenie magnetyczne—1° 36'
Położenie względem miasta: na południo-zachód od Warszawy w odl. 7 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: bocznica kolejowa, w odl. 3 km m. Warszawa; z zachochu: szosa Warszawa—Raszyn i zabudowania Rakowa; ze wschodu: kolei Warszawa—Radom (w budowie).
Przeszkody: z północy: komin na lotnisku o wysok. 26 m; z północo-wschodu: na lotnisku para kominów o wysok. 22 m i wieża sygnałowa o wys. 50 m, dalej w odL 2,5 km dwie wieże radiostacji w Rakowcu
0 wysok. 75 m; ze wschodu: w odl. 3 km dwie wieże radiostacji w Służewcu o wysok. 70 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Warszawa", wskaźnik kierunku ładowania w kształcie litery „T", 4 rękawy.
Znaki orientacyjne nocne: światła graniczne i przeszkodowe wzdłuż północnej
1 wschodniej granicy pola wzlotów, latarnia soczewkowa błyskowa o 2 błyskach (zasięg 120 km) w północo-wschodnej części lotniska, rękaw oświetlony.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 1270 m;
największy . , E—W 1470 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasta, porosła trawa, drenowana.
Wymiary wrót hangarów: 7,5x50.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary ,. „ ; prqd elektr. o nap. 220 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. „LOT": z Poznaniem, Bydgoszczą, Gdańskiem, Wilnem, Lwowem, Krakowem, Katowicami i .CIDNA" z Praga.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: na miejscu.
Połączenie z miastem: tramwajowe, najbliższy przystanek w odl. 800 m w Rakowie przy szosie Warszawa—Raszyn.
Połączenia telefoniczne: Centrala: 563-00.
Radjo: moc: 5 kw. dług. fali: 1316, 1235, znak wywoławczy: SRP, SRN,
1210, 900. SRD, SRM.
Posterunek meteorologiczny: na miejscu.
Urzqd Pocztowy: na miejscu.
Urzqd Telegraficzny: na miejscu.
Stacja kolejowa: Warszawa—Główna w odl. 8 km.
Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowe]: na miejscu.
Telefon: na miejscu.
Pomoc lekarska: na miejscu.
Stan: z sierpnia 1933 r.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
WILNO (Porubanek)
Własność: Magisiraiu m. Wilna
Położenie: województwo wileńskie powiat wileńsko-Irocki
szerokość geograficzna 54° 38' wysokość n. p. m. 190 m
długość geograficzna 25° 17' zboczenie magnetyczne+10 01'
Położenie względem miasta: na południe od Wilna w odl. 5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: zabudowania wsi Nowosiółki;
z północo-wschodu: 2 maszty radiostacji wileńskiej; z południo-zachodu: zabudowania portu lotniczego, dalej przysi. kol. „Porubanek"; z zachodu: tor kolejowy Wilno—Lida; ze wschodu: szosa Wilno—Lida.
Przeszkody: z północy: zabudowania wsi Nowosiółki (parterowe) w odl. 350 m od lotniska; z północo-zachodu: w bezpośredniem sqsiedztwie studnia z żórawiem wysok. 8 m, dalej linje: telegraficzna i wysokiego napięcia wzdłuż toru kolejowego, 2 maszty radiostacji M. K. wysok. 32 m w odl. 1,5 km od lotniska; z północo-wschodu: 2 maszty radiostacji wileńskiej wysok. 76 m w odl. 1,5 km od lotniska; z zachodu: waty ziemne wzdłuż toru kolejowego do wysok. 3 m ponad poziom lotniska, dalej w odl. 'i km od lotniska grupy drzew do wysok 20 m; z południo-zachodu: zabudowania portu lotniczego do wysok. 13 m; z południa: linia telefoniczna wzdłuż drogi.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem „Wilno"; rękaw; granica pola wzlotów nie oznaczona.
Znaki orientacyjne nocne: w odl. 3 km od lotniska w kierunku północnym światła m. Wilna.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku E—W 700 m;
największy „ „ NW-SE 800 „.
Rodzaj i charakter nawierzchni: twarda, porosła trawq; podglebie piaszczysio-gliniaste.
Zaopatrzenie: materiały pędne na miejscu; woda na miejscu;
smary „ „ j prqd elektr. o nap. 220 v.
Komunikacja lotnicza: P. L. L. „LOT': z Warszawa i Ryga-
Aerokluby: Aeroklub Akademicki w Wilnie.
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Polqczenie z miastem: autobusy P. L. L. „LOT" dowozq pasażerów przed odlotem każdego samolotu komunikacyjnego i odwozq po przylocie.
Polqczenia telefoniczne: Zawiadowca Portu: 80;
Zarząd lotniska: przez D. O. WAR. Wilno.
Radio: moc: 0,5 kw; dług. fali: 900, 1235, 1316; znak wywoławczy: SRH, SRW, SRT, Posterunek meteorologiczny: w Wilnie: Uniwersytet S. B. w odl. 6 km. Urzqd Pocztowy: ag. Porubanek na sl. kolejowej w odl. 800 m od lotniska. Urząd Telegraficzny:, ag. Porubanek na st. kolejowej w odl. 800 m od lotniska. Stacja kolejowa: Porubanek 800 m od lotniska. Ekspozytura Urzędu Celnego: na miejscu.
Posterunek Policji Państwowej: Wilno 6 Komisariat w odl. 4,5 km od lotniska. Telefon: na miejscu. Pomoc lekarska: na miejscu.
ATLAS LOTNISK POLSKICHATLAS LOTNISK POLSKICH
ZAMOŚĆ (Mokre)
Własność: Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Położenie: województwo lubelskie powiat zamojski
szerokość geograficzna 50° 42' wysokość n. p. m. 220 m
długość geograficzna 23° 12' zboczenie magnetyczne—0" 20'
Położenie względem miasta: na południo-zachód od Zamościa w odl. 4 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: droga gruntowa do wsi Wie-przec, dalej lor kolejowy Zawada—Zamość i szosa Szczebrzeszyn— Zamość; z południa: wieś Mokre; z południo-wschodu: folwark Mokre; z zachochu: pola orne; ze wschodu: szosa do Zdanowa.
Przeszkody: z północy: linja telegraficzna wzdłuż toru kolejowego, dalej przewody wysokiego napięcia wzdłuż szosy; ze wschodu: linja telefoniczna wzdłuż szosy; z południo-wschodu: zabudowania folwarku Mokre i pojedyncze drzewa do wysok. 15 m.
Znaki orientacyjne dzienne: w środku pola wzlotów białe koło z napisem .Zamość", wskaźnik kierunku lqdowania w kształcie litery „T", układany na zawiadomienie o majacem nastąpić ładowaniu, rękaw w północnym rogu pola wzlotów przy szosie; granica pola wzlotów oznaczona bialemi znakami prosiokqtnemi w odstępach 150 m.
Znaki orientacyjne nocne: oświetlenie m. Zamościa w odl. 3,5 km w kierunku północ c-wschodnim.
Wymiary pola wzlotów: najmniejszy w kierunku NE—SW 580 m,
największy . . E-W 830 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: czarnoziem urodzajny na podglebiu gliniastem, obsiany trawami szlachetnemi; spadek w kierunku wschodnim. Najlepiej nadaje sie do ładowania cześć wschodnia.
Zaopatrzenie: materjały pędne w mieście; woda w folwarku „Mokre"w odl. 0'5 km. smary „ „ ;
Pomieszczenia dla pasażerów: w mieście. Restauracja: w mieście.
Połączenie z miastem: linia autobusowa Szczebrzeszyn—Zamość.
Połączenia telefoniczne: Zarzqd lotniska: Starostwo Nr. 1.
Posterunek meteorologiczny: w mieście.
Urzqd Pocztowy: w mieście w odl. 4,5 km.
Urzqd Telegraficzny: w mieście w odl. 4,5 km.
Stacja kolejowa: Zamość w odl. 3,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w mieście.
Telefon: w gminie „Mokre" w odl. 0,5 km.
Pomoc lekarska: w mieście.
ATLAS LOTNISK POLSKICH
ZBĄSZYŃ (Perzyny)
Własność: prywatna
Położenie: województwo poznańskie powiat nowotomyski
szerokość geograiiczna 52" 13' wysokość n. p. m. 58 m
długość geograficzna 15° 56' zboczenie magnetyczne—3° 48'
Położenie względem miasla: na południe od Zbqszynia w odl. 4,5 km od środka miasta.
Cechy szczególne otoczenia lotniska: z północy: droga do wsi Zakrzewko; z południa: kanał, drobna grupa zabudowań „Bielawy", dalej las mieszany i droga do majqlku Zakrzewo; z zachodu: szosa Zbąszyń— Chobienice, kanał, zabudowania wsi i majątku: Perzyny, jezioro Zbaszyńskie; ze wschodu: pola orne, droga gruntowa, drobna grupa zabudowań.
Przeszkody: z zachodu: linja telefoniczna wzdłuż szosy.
Znaki orientacyjne dzienne: rękaw na maszcie w południo-zachodnim rogu lotniska przy szosie; granica pola wzlotów nie oznaczona.
Wymiary poła wzlotów: najmniejszy w kierunku N—S 220 m;
największy „ „ E— W 330 ..
Rodzaj i charakter nawierzchni: gliniasta, drenowana, obsiana koniczynq lub lucernq, równa.
Zaopatrzenie: materiały pędne w Zbąszyniu; woda w kanale 200 m od lotniska, smary , , ;
Połączenia telefoniczne: Administrator maj. Perzyny: Zbqszyn 22
Zarzqd lotniska: Zbąszyń 78.
Posterunek meteorologiczny: wojsk, w Zbąszyniu.
Urzqd Pocztowy: Zbąszyń w odl. 4,5 km.
Urzqd Telegraficzny: Zbąszyń w odl. 4,5 km.
Stacja kolejowa: Zbąszyń w odl. 7,5 km.
Posterunek Policji Państwowej: w Zbąszyniu.
Telefon: w odl. 1 km u administratora w Perzynach.
Pomoc lekarska: w Zbąszyniu.


The ATLAS LOTNISK POLSKICH was the Flight Manual for Poland in the year 1933. This Aeronautical Information Publication includes all airports, which were then known in Poland. Airports are described with charts and topographical maps. If you are a professional user, you can also download the pdf document, for free.www.counter.ch